Χορήγηση ή Ανανέωση Άδειας Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων και Επιβατών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (το πρωτότυπο).
 3. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), ότι υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του αιτούντος που αντιστοιχεί σε 9.000 EΥΡΩ για το πρώτο αυτοκίνητο και 5.000 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον αυτοκίνητο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο δίδεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών).
 5. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο δίδεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών).
 3. Παλαιά άδεια οδικού μεταφορέα.
 4. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), ότι υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του αιτούντος που αντιστοιχεί σε 9.000 EΥΡΩ όταν χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο και 5.000 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον αυτοκίνητο.
 5. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Σημειώσεις

 1. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει την προϋπόθεση της επαγγελματικότητας, αλλά προσλαμβάνει τρίτον ο οποίος έχει την προϋπόθεση αυτή, συνυποβάλλονται μαζί με το Π.Ε.Ι. και το δικαιολογητικό 3 στο όνομα του κατόχου του Π.Ε.Ι.
 2. Η ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα είναι πενταετής.

Παρατηρήσεις

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).