Υπηρεσιακής Άδειας απο Αστυνομία

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσητου άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του
  • β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
  • γ. ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους μέλους της Ε.Ε.), εκτός αυτής της οποίας ζητείται η μετατροπή.
 2. Αίτηση εκτύπωσης.
 3. Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας.
 4. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή).
 5. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 6. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 7. Βεβαίωση της υπηρεσίας έκδοσης της άδειας οδήγησης, ότι αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 19/1995 (ΦΕΚ 15/τΑ΄) και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας.
 8. Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός και ότι απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει.
 9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης.
 • Σε περίπτωση μετατροπής της άδειας ικανότητας οδήγησης του υπηρεσιακού οχήματος των κατηγοριών Γ΄, Γ + Ε, Δ, Δ + Ε, πλέων των παραπάνω απαιτούνται δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη – με πολιτική περιβολή – καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας].
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

Σημείωση

Μετατρέπονται μόνο οι υπηρεσιακές άδειες ικανότητας οδήγησης, που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του Π.Δ. 19/95 (01-07-1996) και η υπηρεσιακή άδεια δεν κατατίθεται στην υπηρεσία μας, αλλά ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής, το οποίο παραμένει στον φάκελο του ενδιαφερομένου.

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.