Οδηγοί Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Σύμφωνα με το ν. 1741/87 (ΦΕΚ Α’ 225) κυρώθηκε η ευρωπαϊκή συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο οδηγός οχημάτων μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων θα κατέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR, το οποίο αποκτάται και ανανεώνεται εφόσον ο οδηγός παρακολουθήσει επιτυχώς κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πετύχει σε σχετικές εξετάσεις. Η ισχύς του Πιστοποιητικού ADR είναι πέντε (5) έτη.

Με την οδηγία 61/2010/ΕΕ (ADR 2011) στο υποτμήμα 1.6.1.21 αυτής, προβλέπεται ότι η μορφή των άνω πιστοποιητικών ADR από 1η Ιανουαρίου 2013 θα πληροί τις προδιαγραφές του υποτμήματος 8.2.2.8.5 της ADR όπου αυτό θα είναι πλαστικοποιημένης μορφής (όπως οι άδειες οδήγησης).