ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Άδεια διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες και να είναι σε ισχύ.
 • Βεβαίωση γνησιότητας Αλβανικού διπλώματος (αναζητάτε υπηρεσιακά).
 • Άδεια οδήγησης.
 • Μετάφραση της ξένης άδειας από δικηγόρο ή από το υπουργείο εξωτερικών.
 • Α.Φ.Μ.
 • Α.Μ.Κ.Α.

Προϋποθέσεις:

 • Η Αλβανική άδεια οδήγησης θα πρέπει να έχει αποκτηθεί  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 2η ΙΟΥΝΙΟΥ 2001.
 • Εάν η άδεια έχει αποκτηθεί αργότερα ,θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να μην είχε διαμονή στην Ελλάδα και να μην έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησής του από 19/05/2020 και μετά.
 • Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να μην έχει λήξει.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα  πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα τουλάχιστον 185 ημέρες.