Μετατροπή Ξένης Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από Ιαπωνία / Ν. Αφρική / Ν. Κορέα σε Ελληνική

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσητου άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
  • γ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
 2. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Φωτοαντίγραφο του ξένου διαβατηρίου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα ή φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής του Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για μετατροπή της άδειας οδήγησης και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα της παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
 5. Την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Η ξένη άδεια παραμένει στο φάκελο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια οδήγησης.
 6. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή), ή από δικηγόρο, ή από τον πρόξενο της εδώ προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται και η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας οδήγησης, μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.
 7. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 8. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται:
  (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα
  (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος)].
 9. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.
 • Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές, εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες (τύπου πιστωτικής κάρτας), όπως χορηγούνται στην χώρα αυτή.
 • Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια », δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.
 • Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 • Αίτηση εκτύπωσης.

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.