Μετατροπή Άδειας Οδήγησης Διπλωματικών Υπαλλήλων σε Ελληνική

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του
  • β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
  • γ. ότι η ξένη άδεια οδήγησης του είναι σε ισχύ, αν αυτό δεν προκύπτει από τη μετάφρασή της.
 2. Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτού.
 3. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή), ή από δικηγόρο, ή από την Πρεσβεία ή από το Προξενείο.
 4. Η ξένη άδεια οδήγησης, η οποία παρακρατείται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 5. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος)].
 6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.
 7. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 8. Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κ.λ.π.) και να προκύπτει ότι ο υπάλληλος απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα.
 9. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.