Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης σε Κοινοτικού Τύπου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσητου άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
  • β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
  • γ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
 3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 4. Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.
 5. Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, θα προσκομίζεται και: Παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
 6. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 7. Αίτηση εκτύπωσης.
 8. Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει, θα προσκομίζονται επιπλέον:
  Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος)].

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.