Μετατροπή Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης σε Ερασιτεχνική

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσητου άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
  • β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
  • γ. ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία
  • δ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτού.
 3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, παραδίδεται η παλιά άδεια.
 5. Αν υπάρχει άλλη άδεια κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει μία ενιαία.
 6. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 7. Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
 8. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
 9. Αίτηση εκτύπωσης.
 • Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει θα προσκομίζονται και:
  α) Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, (γ) το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος)]. β)Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
 • Εάν η άδεια είναι φθαρμένη απαιτείται παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

Σημείωση

Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα αντί της άδειας, υποβάλλεται βεβαίωση του παραπάνω ασφαλιστικού φορέα και φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης και δεν απαιτείται καταβολής κανενός παραβόλου, πλην αυτού για την αίτηση εκτύπωσης (δηλαδή των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα).

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.