Μετατροπή Ξένης Άδειας Οδήγησης Κράτους Μέλους Ε.Ε. σε Ελληνική

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσητου άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
  • β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
  • γ. ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία
  • δ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 2. Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτών.
 3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η ξένη άδεια οδήγησης.
 5. Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.
 6. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 7. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ) ή από δικηγόρο.
 8. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 9. Αίτηση εκτύπωσης.
 • Σε περίπτωση απώλειας της ξένης άδεια οδήγησης, προσκομίζονται επιπλέον:
  α. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα
  β. Παράβολο των 9,02 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

Εάν η άδεια οδήγησης έχει λήξει, απαιτούνται επιπλέον:
α. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται:
(α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος)].
β. Παράβολο των 18,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

Σημείωση

Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.