Αντικατάσταση άδειας οδήγησης σε νέου τύπου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Δύο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Παράβολο 30 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
  • Άδεια Οδήγησης.
  • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.