Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Δύο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Παράβολα 30 € +30 € +9,02 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

*(Σε περίπτωση που υπάρχει βεβαίωση από την αστυνομία ότι η κλοπή του διπλώματος έχει γίνει μέσα από αυτοκίνητο δεν χρειάζεται το ένα παράβολο των 30 €)

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
  • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.