Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

*Σε περίπτωση που υπάρχει η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας μπορείτε να την προσκομίσετε.