Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Η ανανέωση γίνεται, έπειτα από ιατρική εξέταση, από παθολόγο & οφθαλμίατρο. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α & Β, έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα έκδοσης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Γ, Δ & Γ+Ε έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα έκδοσης και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωσή τους.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Τέσσερις, (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολο 50 € + 30 € + 18 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είναι 10 €. Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
  1. Βιβλιάριο υγείας.
  2. Αστυνομική ταυτότητά.
  3. Τις Δύο (2) φωτογραφίες.
 • Άδεια oδήγησης.