Έκδοση-Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Φωτογραφία διαβατηρίου σε CD στο οποίο θα συμπεριλάβετε σκαναρισμένη και την υπογραφή σας (με μαύρο χρώμα στυλό).
  • Παράβολο 150 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
  • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Για εκτύπωση πατήστε εδώ ).
  • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

*Στην ανανέωση χρειάζεται και φωτοαντίγραφο της προηγούμενης κάρτας.