mouskat

Υπηρεσίες

Για την δική σας διευκόλυνση αναλάμβάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες για ανανεώσεις, επεκτάσεις, φθορές, απώλειες διπλωμάτων, έκδοση ψηφιακού ταχογράφου καθώς και όποια άλλη διεκπαιρέωση επιθυμείτε.

Διπλώματα

Υπάρχουν διαφορετικά οχήματα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των μαθημάτων σε αυτόματο κιβώτιο ή μη.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα πλοηγηθείτε απο το μενού στα "Διπλώματα" και επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει.
mouskat

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 1. Πιστοποιητικό Τελωνείου ή Ο.Δ.Δ.Υ.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το Κ.Τ.Ε.Ο.
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 5. Ξένη άδεια κυκλοφορίας (φωτοαντίγραφο).
 6. Βεβαίωση Ν. 2960/2001( ΦΕΚ 265/Α ) σε σχέση με την οδηγία καυσαερίων ή έγκριση τύπου οχήματος.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας.
 8. Παράβολο Τραπέζης (σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής).

ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 1. Δύο (2) πιστοποιητικά Τελωνείου.
 2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας.
 4. Παράβολο Τραπέζης ( σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. Ή Δ.Ι.Χ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.
 2. Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων, ανάλογων του κυβισμού υπέρ της Περιφέρειας Αττικής μέσω συμβεβλημένων Τραπεζών.
 3. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 4. Α.Φ.Μ. αγοραστή.
 5. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
 6. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου).

  Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα νέας τεχνολογίας, απαιτείται πιστοποιητικό καυσαερίων όταν ο κινητήρας δεν είναι του ιδίου τύπου, καθώς και βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ή αντιπροσώπου ή αρμόδιου τεχνικού περί συμβατότητας με τα λοιπά συστήματα του αυτοκινήτου. Το παραπάνω πιστοποιητικό καυσαερίων, εκδίδεται από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 2. Τιμολόγιο αγοράς ή τοποθέτησης του κινητήρα (νομίμως λειτουργούντος συνεργείου).
 3. Παράβολο συμβεβλημένης τραπέζης 75,00 ΕΥΡΩ για τα επιβατικά και 9,00 ΕΥΡΩ για τις μοτοσυκλέτες.
  Σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 4. Η παλιά άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (επίδειξη).
 6. Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι διαφορετικού τύπου πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού που προβλέπεται από τις υποπαραγράφους (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 4 της 28231/2153/90 απόφασης με το εξής κατά περίπτωση περιεχόμενο:

  «Δηλώνω ότι (α) Στο επιβατηγό με αριθμό κυκλοφορίας .......... εργοστασίου κατασκευής ......... τύπου ......... αριθμού πλαισίου .......... αρχικού κινητήρα .......... με κυβισμό .......... και πραγματική ισχύ .......... ,έγινε αντικατάσταση του κινητήρα με νέο, με αριθμό .......... διάμετρο .......... διαδρομή .......... κυβισμό .......... πραγματική ισχύος .......... στο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων .......... που λειτουργεί νόμιμα, (β) Ο νέος κινητήρας πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1ε, 1β και 1γ (ή εναλλακτικά της 1δ και 1ε) της με αριθμό 14781/1051/90 απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών».

  Στη δήλωση θα αποτυπώνονται οι χαραγμένοι αριθμοί κινητήρα και πλαισίου του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).
 3. Σε περίπτωση που το όχημα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τότε για την αλλαγή του κινητήρα απαιτείται ανάλυση καυσαερίων από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 4. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν προσκομίζει νέο πιστοποιητικό καυσαερίων από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων, αλλά φωτοαντίγραφο παλαιών πιστοποιητικών μαζί με το διαβιβαστικό του ΕΑΚ, προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας συνεργείου που πραγματοποίησε τη διασκευή, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού για την καλή λειτουργία των συστημάτων πέδησης – διεύθυνσης και ανάρτησης.
 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι του ιδίου τύπου, δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας (δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα).

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου (τίτλος κυριότητας).
 3. Βεβαίωση ΔΟΥ για το συγκεκριμένο επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης.
  Εάν το όχημα είναι μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλ., από την βεβαίωση της ΔΟΥ, πρέπει να προκύπτει ακόμη το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του ν 1959/91.
 4. Επιθεώρηση του οχήματος, όταν αυτό τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην χώρα και είναι μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ.
 5. Δήλωση εισαγωγέα με τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ή επιθεώρηση για τα τιθέμενα πρώτη φορά σε κυκλοφορία μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλ.
 6. Για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή, άλλης αυτής του φυσικού προσώπου απαιτείται κατά περίπτωση το καταστατικό ή το ΦΕΚ.
 7. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον το Φ.Ι.Χ. δεν εισάγεται στη χώρα ως καινούργιο και δεν ταξινομείται σαν τέτοιο, για πρώτη φορά.
 8. Άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή Prospectus, εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου για το όχημα.
 9. Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον το αυτοκίνητο θα μεταφέρει τρόφιμα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή γενικά είδη που συνδέονται με τη δημόσια υγεία.
 10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ( όπου ρητά προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση Α2/29548/5830/91 ) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποθηκευτικού χώρου, όταν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση.
 11. Παράβολο 75,00 ΕΥΡΩ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λ.Ι.Χ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας, πιστοποιητικό τελωνείου (τίτλος κυριότητας).
 3. Άδεια λειτουργίας της επιχειρήσεως και Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου προσώπου, ότι η επιχείρηση λειτουργεί βάση της αριθμ .......... άδειας λειτουργίας.
 4. Δελτίο ΚΤΕΟ όταν πρόκειται για ενάριθμο Λ.Ι.Χ. και πρακτικό επιθεώρησης όταν πρόκειται για ανάριθμο αυτοκίνητο.
 5. Παράβολο 75,00 ΕΥΡΩ.
 6. Για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή, άλλης αυτής του φυσικού προσώπου απαιτείται κατά περίπτωση το καταστατικό ή το ΦΕΚ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού) για την εγγραφή και το αντικείμενο εργασιών, της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
 3. Βεβαίωση της ΔΟΥ για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό των πωληθέντων αυτοκινήτων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (ειδικά για τους μεταπωλητές - εμπόρους με προμήθεια).
 4. Επιστολή Τραπέζης ή Πιστοποιητικό Τελωνείου Εισαγωγής για τον αριθμό των κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος εισαχθέντων αυτοκινήτων (προκειμένου για αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα).
 5. Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ.
 6. Τέλη κυκλοφορίας 125,00 ΕΥΡΩ για επιβατηγά και φορτηγά και 25,00 ΕΥΡΩ για δίκυκλα από ΔΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Ο αριθμός αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιβατικών ή μοτ/των είναι:
  • 1 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 15 τουλάχιστον αυτοκινήτων
  • 2 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 100 τουλάχιστον αυτοκινήτων
  • 3 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 250 τουλάχιστον αυτοκινήτων
  • 4 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 1000 τουλάχιστον αυτοκινήτων
  • 5 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 2500τουλάχιστον αυτοκινήτων
  • 6 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 8000 τουλάχιστον αυτοκινήτων
 2. Για τις άδειες Φορτηγών – Λεωφορείων, αρκεί κατά το προηγούμενο έτος να έχει πωληθεί από την επιχείρηση τουλάχιστον ένα όχημα.
 3. Ο αριθμός των αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας που δύναται να χρησιμοποιηθούν για φορτηγά και λεωφορεία είναι απεριόριστος, εφ΄ όσον υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

7. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. Ή Δ.Ι.Χ. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ή των κληρονόμων.
 2. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:
  • α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • β. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
  • γ. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
 3. Βεβαίωση ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.
 4. Άδεια κυκλοφορίας και βιβλιάριο μεταβολών (μόνο για τις άδειες που έχει χορηγηθεί τούτο, δηλαδή τις άδειες παλιού τύπου).
 5. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
 6. Παράβολο από τράπεζα 75,00 ΕΥΡΩ για τα αυτοκίνητα και 9,00 ΕΥΡΩ για τα δίκυκλα – σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εάν οι κληρονόμοι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του δικύκλου, τότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση 1599/86, από τον καθένα, με το κατωτέρω κείμενο:

«Το όχημα είναι ακατάλληλο για κυκλοφορία και θα κατατεθεί αμέσως αίτηση για οριστική διαγραφή αυτού. Το όχημα δεν βρίσκεται σταθμευμένο σε πλατεία, πάρκο ή δημόσια οδό για τα Δ.Ι.Χ.».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

i. Εάν η ΔΟΥ δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικό στο όνομά του ή των κληρονόμων και έχει εκδώσει μόνο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι «τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής του ή των κληρονόμων».

ii. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

8. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. Ή Λ.Ι.Χ. (ΕΝΑΡΙΘΜΟ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση υπεραξίας από ΔΟΥ όπου απαιτείται.
  Εξαιρούνται ΑΕ, ΕΠΕ και οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της εφορίας από το τμήμα εισοδήματος υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο.
 2. Γραμμάτιο είσπραξης από συμβεβλημένη Τράπεζα, από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα τέλη μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου ή τιμολόγιο για την καταβολή του ΦΠΑ.
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών, περί καταθέσεως της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου.
 4. Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου, στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του.
 5. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.
 6. Αντίγραφο καταστατικού, αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη είναι Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Φ.Ε.Κ. περί συστάσεως της εταιρείας και ανακοινώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβιβάσεως, για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Τα συμβαλλόμενα μέλη κατά την υπογραφή της επικυρώσεως συμφωνίας μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου, πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.
 2. Προ της συντάξεως της επικύρωσης συμφωνίας μεταβιβάσεως, πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, με σχετική αίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ – ΚΛΟΠΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/ 86 με κείμενο: «έχω χάσει – μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας .......... Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ - ΦΘΟΡΑΣ Ή ΚΛΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Τριπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ 30,00 ΕΥΡΩ, όταν πρόκειται για πρώτη αντικατάσταση, 60,00 ΕΥΡΩ όταν πρόκειται για δεύτερη κ.τ.λ.
 3. Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων κατά περίπτωση.
 4. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο.
 5. Καταστατικό και Δ.Σ εφόσον πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Φ.Ι.Χ. Ή Λ.Ι.Χ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Κρατικές πινακίδες.
 2. Άδεια κυκλοφορίας.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Καταστατικό, εάν πρόκειται για εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. και ΦΕΚ εάν πρόκειται για Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η δήλωση για ακινησία των Φ.Ι.Χ., γίνεται στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, που βρίσκεται ο φάκελος του αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

12. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής (καταστροφή, διάλυση ή οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό).
 2. Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.
 3. Εξοφλητική πράξη, εάν παρακρατείται η κυριότητα.
 4. Βιβλιάριο μεταβολών, εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο (ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι το αυτοκίνητο ή το δίκυκλο δεν είναι εγκαταλελειμμένο σε δρόμους, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, εάν το προς οριστική διαγραφή όχημα έχει παραδοθεί στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.
 6. Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων, απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παραπάνω πράξη, μπορεί να ανακαλείται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία διαγραφής και το όχημα επανακυκλοφορεί, εφόσον κριθεί κατάλληλο από το ΚΤΕΟ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνους εφαρμόζεται το ΠΔ 116/04 και αυτά παραδίδονται στις πιστοποιημένες εταιρείες ΕΔΟΕ.

13. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Έντυπο απογραφής (το οποίο χορηγείται από την Υπηρεσία).
 3. Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και των πινακίδων.
 4. Διαλυτικό εταιρείας.
 5. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, στην οποία να φαίνεται ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο.
 6. Συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως του αυτοκινήτου, εφόσον υπήρχε παρακράτηση κυριότητας.
 7. Τριπλότυπο είσπραξης Τραπέζης αξίας 75,00 ΕΥΡΩ, στο όνομα των μελών της λυθείσης εταιρείας.
 8. Άδεια κυκλοφορίας, βιβλιάριο μεταβολών και πινακίδες κυκλοφορίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λ.π.)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Επίσημο αντίγραφο καταστατικού για τις ομόρρυθμες (ΟΕ) και ετερόρρυθμες (ΕΕ) εταιρείες και ΦΕΚ για τις ανώνυμες (ΑΕ) και Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) εταιρείες.
 3. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ, στην οποία να προκύπτει η αλλαγή μορφής της επιχείρησης και ότι οι εργασίες της, συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την έναρξή τους.
 4. Άδεια κυκλοφορίας.
 5. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του αυτοκινήτου.
 6. Παράβολο Τραπέζης αξίας 75,00 ΕΥΡΩ.
 7. Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ.
 8. Για τα καινούργια αυτοκίνητα που δεν έχουν προγραμματιστεί για ΚΤΕΟ, πρακτικό επιθεώρησης για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και υπεύθυνες δηλώσεις για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
 9. Στην πίσω σελίδα της δήλωσης αυτής, θα αποτυπώνεται το ίχνος του χαραγμένου αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σχετική Νομοθεσία:

 1. ΝΔ 49/66 (ΦΕΚ 294/τΑ/68).
 2. Απόφαση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 3/5360/5705 (ΦΕΚ 316/370).
 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

  1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
  2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

15. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.
 2. Βεβαίωση OAEE, περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα).
 3. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας ΤΑΞΙ και επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
 5. Γραμμάτιο είσπραξης των τελών μεταβίβασης, από συμβεβλημένη τράπεζα.
 6. Βεβαίωση από τη ΔΟΥ περί καταβολής της υπεραξίας.
 7. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.
 8. Άδεια κυκλοφορίας.
 9. Συμβόλαιο αγοράς του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
 10. Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ τραπέζης συμβεβλημένης με την Περιφέρεια Αττικής (σημείωμα καταβολής δίνεται από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης και άλλου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το πιστοποιητικό του ΟΑΕΕ, υποβάλλεται κατά τη μεταβίβαση.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση, είναι να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

16. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία λεωφορείου Τουριστικού Δ.Χ. από τον Ε.Ο.Τ (εις διπλούν).
 3. Άδεια λειτουργίας τουριστικού Γραφείου (από τον Ε.Ο.Τ.).
 4. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ΟΑΕΕ.
 5. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη ασφάλεια επιβαινόντων.
 6. Πιστοποιητικά Τελωνισμού αυτοκινήτου, συνοδευόμενα από έγκριση τύπου και σχεδιαγράμματα του οχήματος.
 7. Άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.
 8. Βιβλιάριο Μεταβολών.
 9. Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ τραπέζης συμβεβλημένης με την Περιφέρεια Αττικής (σημείωμα καταβολής δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών).
 10. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ (όταν είναι μεταχειρισμένο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. Τουριστικού Λεωφορείου λόγω μεταβίβασης, το δικαιολογητικό 6, αντικαθίσταται από τα δικαιολογητικά μεταβίβασης, ισχύον Δ.Τ.Ε. ( ΚΤΕΟ ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

17. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση νομίμου κυκλοφορίας (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.
 3. Βεβαίωση για τον πωλητή από τον ΟΑΕΕ περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα).
 4. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών ανάλογα με το είδος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζεται) του αγοραστού.

  Εάν το όχημα είναι μικτού βάρους κάτω των 6.000 χιλ., προσκομίζεται εναλλακτικά αντί της αδείας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων:
  • α) αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης του εργοδότη στο ΙΚΑ ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αυτού, ότι έχει πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον 120 ημερομίσθια ως οδηγός
  • β) υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86, όπου δηλώνεται ότι εργάστηκα από .......... έως .......... [το χρονικό διάστημα που φαίνεται στο (α)], αποκλειστικά ως επαγγελματίας οδηγός με ασφάλεια ΙΚΑ.
 5. Καταβολή τελών μεταβίβασης και ταξινόμησης σε συμβεβλημένη με την Περιφέρεια Αττικής, Τράπεζα (σημείωμα καταβολής δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών).
 6. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας.
 7. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.
 8. Άδεια κυκλοφορίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης και άλλου Δ.Χ. αυτοκινήτου, το δικαιολογητικό 3 αντικαθίσταται με πιστοποιητικό του ΟΑΕΕ.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση, είναι να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο κυκλοφορεί με τις διατάξεις του Ν. 1073/80 και είναι η πρώτη μεταβίβαση, απαιτείται βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ., ότι κατά τη τελευταία πενταετία ο πωλητής, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα πλην του μεταφορέα.
 3. Σε περίπτωση που η άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων έχει λήξει (πάροδος πενταετίας), τότε πριν την μεταβίβαση απαιτείται ανανέωση αυτής, με την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

18. ΓΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Ο ενδιαφερόμενος να είναι ιδιοκτήτης του Δημοσίας Χρήσης οχήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος.
 3. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από το δημόσιο ταμείο (μόνο όταν προσκομίζεται το όχημα για επιθεώρηση).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται:
  • α) αν έχουν επέλθει μεταβολές και ποιες ή όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος και αποτύπωμα πλαισίου
  • β) ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ιδιοκτήτης του οχήματος. Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ.
 5. Βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. ή τριπλότυπο περί καταβολής τελών κυκλοφορίας (τρέχοντος έτους).
 6. Βιβλιάριο Μεταβολών του οχήματος (επίδειξη).
 7. Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ.

Για το νέο Ε.Δ.Χ. όχημα, σε αντικατάσταση του αποχαρακτηρισθέντος, απαιτούνται:

 1. Πρωτότυπο συμβόλαιο του αγοραστή του οχήματος ή πιστοποιητικά τελωνείου, εφόσον έχει εκτελωνιστεί στο όνομα του αγοραστή.
 2. Βιβλιάριο Μεταβολών του οχήματος.
 3. Επιθεώρηση του οχήματος από την αρμόδια υπηρεσία.
 4. Αίτηση απογραφής με στήλες (δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνεται:
  • α) ο αριθμός των κατεχόμενων οχημάτων Δημοσίας Χρήσης
  • β) ότι ο αιτών δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία
  • Υπεύθυνη δήλωση τεχνίτη ταξιμέτρου.
  • Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 1. Προσκόμιση του νέου οχήματος για επιθεώρηση.
 2. Η δήλωση της περίπτωσης 4α, στην οποία αποτυπώνεται και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, υποβάλλεται μόνο όταν το όχημα δεν προσκομίζεται για επιθεώρηση.
 3. Στην περίπτωση που το όχημα προσκομίζεται για επιθεώρηση και εφόσον αυτό προέρχεται από αγορά με παρακράτηση της κυριότητας του δικαιώματος κυκλοφορίας αυτού ως Δημοσίας Χρήσης, αντί της πιο πάνω δήλωσης, υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία παραχώρησης στον ενδιαφερόμενο της κυριότητας του δικαιώματος κυκλοφορίας του Δημοσίας Χρήσης οχήματος ή συναίνεση του πωλητή για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

19. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. Ή Φ.Δ.Χ. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ή των κληρονόμων.
 2. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου, οχήματος ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:
  • α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • β. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
  • γ. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείο ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
 3. Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το τρέχον έτος.
 4. Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ από Τράπεζα (σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Αττικής).
 5. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, από τον καθένα, με το κατωτέρω κείμενο:

  «Η διατήρηση του κληρονομηθέντος δικαιώματος στο με αριθμό κυκλοφορίας .......... Δημοσίας Χρήσης όχημα, δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου (ασυμβίβαστο), ότι είναι ή δεν είναι (διαγράφεται ανάλογα) κάτοχος άλλου Δημοσίας Χρήσης οχήματος».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην περίπτωση μεταβίβασης Φ.Δ.Χ. οχήματος λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ενός έτους, εντός της οποίας απαιτείται να γίνει προσαρμογή στις διατάξεις του Ν 3887/10.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).
 • diplomata
 • amea

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνεται νέα και προσφορές.

Οπτική Επικοινωνία

optiki-epikoinonia