mouskat

Υπηρεσίες

Για την δική σας διευκόλυνση αναλάμβάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες για ανανεώσεις, επεκτάσεις, φθορές, απώλειες διπλωμάτων, έκδοση ψηφιακού ταχογράφου καθώς και όποια άλλη διεκπαιρέωση επιθυμείτε.

Διπλώματα

Υπάρχουν διαφορετικά οχήματα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των μαθημάτων σε αυτόματο κιβώτιο ή μη.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα πλοηγηθείτε απο το μενού στα "Διπλώματα" και επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει.
mouskat

Επέκταση Διπλώματος σε Κατηγορία D

(Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την μεταφορά άνω των οχτώ επιβατών,εκτός του οδηγού)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.
 2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
  • γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 2. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( γ ) εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων και σακχάρου, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος και βιβλιάριο υγείας, εάν υπάρχει ].
 3. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 4. 2 Παράβολα των 10,00 ΕΥΡΩ από την Εθνικά Τράπεζα.
 5. Για την παραλαβή της άδειας, απαιτείται αποδεικτικό από την ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, αξίας 108,15 ΕΥΡΩ.
 6. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης ( Λύκειο ) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιουδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι ( 6 ) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
 7. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 8. Αίτηση εκτύπωσης
 9. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης, αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο,του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750kg.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Πριν από τη συμμετοχή του υποψηφίου οδηγού στην θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης.
 2. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.
 3. Σε κάθε εξέταση (Θεωρητική-Πρακτική) αν ο υποψήφιος αποτύχει χρειάζεται εκ νέου παράβολο 10΄00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 4. Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα αντιστοιχούν σε 15 ώρες και τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα σε 15 ώρες.
 • diplomata
 • amea

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνεται νέα και προσφορές.

Οπτική Επικοινωνία

optiki-epikoinonia