mouskat

Υπηρεσίες

Για την δική σας διευκόλυνση αναλάμβάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες για ανανεώσεις, επεκτάσεις, φθορές, απώλειες διπλωμάτων, έκδοση ψηφιακού ταχογράφου καθώς και όποια άλλη διεκπαιρέωση επιθυμείτε.

Διπλώματα

Υπάρχουν διαφορετικά οχήματα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των μαθημάτων σε αυτόματο κιβώτιο ή μη.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα πλοηγηθείτε απο το μενού στα "Διπλώματα" και επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει.
mouskat

Μετατροπή Αδειών Οδήγησης από χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε Ελληνική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή χώρας της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
  • γ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 2. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή), ή από δικηγόρο. Στην περίπτωση που το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας, μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.
 3. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται:
  (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος)].
 4. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.
 5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.
 6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.
 7. Φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας ή λόγω ομογενειακής ιδιότητας.
 8. Η ξένη άδεια οδήγησης, κρατείται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 9. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 10. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 11. Αίτηση εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δικαίωμα μετατροπής έχουν όσοι μόνο είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση που οι προς μετατροπή άδειες εκδόθηκαν ή επεκτάθηκαν ή αντικαταστάθηκαν ή ανανεώθηκαν κ.λ.π. μετά την μόνιμη εγκατάσταση των κατόχων τους στην Ελλάδα ή απωλέσθηκαν, δεν μπορούν να μετατραπούν σε Ελληνικές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

 • diplomata
 • amea

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνεται νέα και προσφορές.

Οπτική Επικοινωνία

optiki-epikoinonia