mouskat

Υπηρεσίες

Για την δική σας διευκόλυνση αναλάμβάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες για ανανεώσεις, επεκτάσεις, φθορές, απώλειες διπλωμάτων, έκδοση ψηφιακού ταχογράφου καθώς και όποια άλλη διεκπαιρέωση επιθυμείτε.

Διπλώματα

Υπάρχουν διαφορετικά οχήματα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των μαθημάτων σε αυτόματο κιβώτιο ή μη.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα πλοηγηθείτε απο το μενού στα "Διπλώματα" και επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει.
mouskat

Μετατροπή Ξένης Άδειας Οδήγησης από Ελβετία σε Ελληνική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ 12μήνου τουλάχιστον και παρέμεινε επί ελληνικού εδάφους τρείς συνεχείς μήνες τουλάχιστον, κατά το 12μηνο αυτό.
  • β. τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του
  • γ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
  • δ. ότι η ελβετική άδεια που κατέχει εξακολουθεί να ισχύει (εφόσον αυτή δεν προκύπτει από το κείμενο της μεταφρασμένης άδειας).
 2. Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης για την μετατροπή και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της άδειας, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
 3. Μετάφραση της ελβετικής άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή), ή από δικηγόρο.
 4. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται:
  (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα
  (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος)].
 5. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η ελβετική άδεια οδήγησης, η οποία επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε, με μέριμνα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.
 7. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 8. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 9. Αίτηση εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή αλλοίωσης της ελβετικής άδειας απαιτείται επιπλέον των υπολοίπων δικαιολογητικών, αντί της πρωτότυπης ελβετικής άδειας οδήγησης, επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ελβετικής αρχής, στο οποίο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας του κατόχου της και θα βεβαιώνεται ότι η άδεια είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του ελβετικού κράτους λόγω οποιαδήποτε αιτίας.

Το έγγραφο αυτό θα περιέρχεται στην υπηρεσία μας, αποκλειστικά με αλληλογραφία των οικείων προξενικών αρχών με μέριμνα του ενδιαφερομένου, ενώ θα συνοδεύεται επίσης με μέριμνα του ενδιαφερομένου, από επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της Ελβετίας στην Ελλάδα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

 • diplomata
 • amea

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνεται νέα και προσφορές.

Οπτική Επικοινωνία

optiki-epikoinonia